Strand Shams Alam Beach Resort

Strand

Shams Alam Beach Resort: der Strand
von Joachim
im Januar 2005