Suly Resort Ubud 2 Hotel Suly Resort & Spa

Suly Resort Ubud 2

Suly Resort bei Ubud. Blick von dem Balkon.
von Joerg
im Mai 2003