Lobby Hotel Olivia Plaza

Lobby

von Hotel Olivia Plaza
im Dezember 2013