Mandarin Oriental Surabaya Hotel Majapahit Surabaya

Mandarin Oriental Surabaya

Der Garten vom Mandarin Oriental Majapahit Hotel in Surabaya auf Java
von Joerg
im Mai 2003