Shams Alam Shams Alam Beach Resort

Shams Alam

Das Hotel Shams Alam vom Meer aus gesehen
von Joachim
im Januar 2005