Przed hotelem Shores Amphoras Resort

Przed hotelem

von Renia
im November 2009