Sharming Inn Sharming Inn Hotel

Sharming Inn

Eingangsbereich Sharming Inn
von Udo
im Januar 2001
Sharming Inn Hotel
Damals: Hotel Palmariva Club Sharming Inn