Main Restaurant Hotel Hor Palace

Main Restaurant

von Hotel Hor Palace
im November 2013