Lobby Bar Danubius Hotel Flamenco

Lobby Bar

von Danubius Hotel Flamenco
im April 2011